05:53
04:57
04:03

Kosho-Ji Temple

05:10
04:02

Seiyo Kaimei School

04:27

Seiyo Uwakome Museum

09:06
03:15

Taga Shrine Uwajima

05:40