04:47

Ozu Oyabu Onsen

06:12

Pokopen Yokochou

04:02

Seiyo Kaimei School

04:57
07:35

Seiyo Ryutakuji Temple

09:06
05:40
04:27

Seiyo Uwakome Museum

01:59

Swimming with the Koi

03:15

Taga Shrine Uwajima

05:05

Takahashi Residence

10:15