11:54
04:27

Seiyo Uwakome Museum

05:52
05:40
04:29
09:06
04:02

Seiyo Kaimei School

06:10
03:25

Ozu Nagahama Bridge

04:57
07:35

Seiyo Ryutakuji Temple

06:12

Pokopen Yokochou